Актуално

 

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Пазарджик, мандат 2020 - 2024 година.

Решение № 24 от 14.01.2020 г. на Общински съвет

Приложение № 1- заявление за кандидатстване за съдебен заседател;

Приложение № 2 - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

Приложение № 3 - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;

Приложение № 4 - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;

Приложение № 5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.

Председател на Общински съвет /п/

Христо Калоянов

 


file icon doc Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели

file icon doc Приложение 1

file icon doc Приложение 2

file icon doc Приложение 3

file icon doc Приложение 4

file icon doc Приложение 5

 


 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ПАНАГЮРИЩЕ, МАНДАТ 2020 - 2024 г.

 

  • за одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Панагюрище за мандат 2020 - 2024 година;
  • удължаване срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Панагюрище по т.2 от Решение № 728 от 09.09.2019 г. до 18.01.20120 г.

 

Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в община Панагюрище

 

Мотиви

 


 

Форма за обратна връзка