ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

ПОКАНА

 

 

На основаниe  чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 09.07. 2020 г. от 14 .00 часа,  при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2020 година

 

2. Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

3. Увеличаване капитала на "Оборище" ЕООД чрез записване на дялове.

 

4. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.

 

 

5.            Разпореждане с общинско имущество.

 

 

5.1. Освобождаване от заплащане на наемни цени по сключени договори за наем във връзка със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 година на Министъра на здравеопазването.

 

5.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в едно с приспадащите се общи части от него от I-вия етаж /старо крило/ в сградата на поликлиниката, гр. Панагюрище на ЕТ "Д-р Руска Врагова-ИИППМП".

 

5.3. Прекратяване по взаимно съгласие на Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг-публична общинска собственост на Община Панагюрище, сключен между Община Панагюрище и "Спорт Инвест-Панагюрище" ООД.

 

5.4. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Стойно Петров Илчев за изграждане на пристройка с площ 18 кв. м към съществуваща сграда с идентификатор № 59375.501.253.8, с. Панагюрски Колонии.

5.5. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Панчо Николов Бояджиев за изграждане на пристройка с площ 15 кв. м към съществуваща сграда с идентификатор № 59375.501.253.4, с. Панагюрски Колонии.

 

5.6. Продажба на общински поземлен имот -УПИ XI-общ. с площ 497 кв. м, находящ се в кв. 43 по плана с. Попинци на Лука Димитров Карабойчев.

5.7. Продажба на общински поземлен имот -УПИ XXX- общ. с площ 583 кв. м, находящ се в кв. 3 по плана с. Баня на Борислав Илиев Новоселски.

5.8. Продажба на общински поземлен имот -УПИ VI с площ 390кв.м, находящ се в кв. 15 по плана с. Поибрене на Ганчо Стоянов Дишков.

5.9. Одобряване продажбата на поземлен имот с идентификатор № 55302.394.344 с площ 786 кв. м., находящ се в м. Фетенци на Георги Петров Господов.

 

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация -П“ ЕООД,

гр.Панагюрище

1. Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2019 година.

2. Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация  - П“ ЕООД за 2019 година и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2019 година.

4. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация  - П“ ЕООД за 2020 година.

5. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2019 година.

6. Определяне на бизнес задача на управителя на „В и К - П“ ЕООД за 2020 година.

7. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

 

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Пазари и паркинги“ ЕООД,

гр. Панагюрище

 

1.Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“  ЕООД за дейността на дружеството през 2019 година.

2.Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2019 година.

3.Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2019 година.

4.Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2019 година.

5.Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


ПОКАНА

 

На основаниe  чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 21.05. 2020 г. от 16.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Приемане на Анализ на дейността на РС "ПБЗН" -Панагюрище през 2019 година.

2.            Присъждане на наградите "Учител на годината", " Творец на годината", "Творец на Панагюрище" за 2020 година.

3.            Кандидатстване с проектно предложение „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

4.            Определяне на пълномощията на кметски наместник в населени места в състава на Община Панагюрище.

5.            Промяна в числеността на персонала в звено „Домашен социален патронаж“.

6.            Одобряване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ с възложител "Асарел- Медет" АД, гр. Панагюрище.

7.            Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Одобряване учредяването на възмездно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура върху сервитутна ивица в полза на "Еко Антрацит" ЕАД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 23.04. 2020 г. от 15.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.           Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Панагюрище

2.           Приемане Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2019 година.

3.           Приемане на Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 година и плана за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище за 2019 година.

4.           Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище за 2021 година.

5.           Приемане Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 година.

6.           Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2019 г. и Програма за закрила на детето за 2020 година.

7.           Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2019 година.

8.           Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2020 година.

9.           Приемане на Годишен отчет на Регионалната програма за управление на отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците/РСУО/ Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча/2016-2020 година/.

10.         Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Панагюрище /2015-2019 година/.

11.         Даване съгласие за поставяне на бюст- паметник на Васил Левски.

12.         Одобряване на меморандум за сътрудничество между Община Панагюрище и Община Болниси, Грузия

13.         Откриване на процедура за публичен подбор на управител на "Пазари и паркинги" ЕООД.

 

14.         Разпореждане с общинско имущество.

14.1. Прекратяване по взаимно съгласие на Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг-публична общинска собственост на Община Панагюрище, сключен между Община Панагюрище и "Спорт Инвест-Панагюрище" ООД.

14.2. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите,  пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2020-2021 година.

14.3.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/години чрез публичен търг с явно наддаване на общински терен, находящ се на ул. " Ауе", кв. 232, по плана на гр. Панагюрище.

14.4. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XXI-885, находящ се в кв. 61 по палана на с. Попинци.

14.5. Отдаване под наем на кафе- аператив в сградата на Народно читалище " В. Левски-1925", с. Елшица чрез публичен търг с тайно наддаване

14.6. Даване съгласие да бъде продължен срокът на действие на сключени през 2010 г. десетгодишни договори за наем на земеделски земи от ОПФ до изтичане на стопанската 2019-2020 година или до 30.09.2020 г.

14.7. Промяна на наемателя като страна по Договор за наем.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 31.03.2020 г. от 15.00 часа,  при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1.      Даване съгласие да се проведе обществена поръчка по реда на ЗОП - публично състезание с предмет: "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Панагюрище, съгласно утвърдени маршрутни разписания" по 6 обособени позиции.

 

2.      Приемане на предложение за допълнение и изменение на Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище, сключен между Община Панагюрище и ВиК-П ЕООД.

 

3.       Приемане на декларация за даване съгласие Община Панагюрище да участва в учредяването на ВиК асоциация на обособена територия, обслужвана от "ВиК-П" ЕООД, гр. Панагюрище, между общината и държавата.

 

 

4.      Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд -Пазарджик, мандат 2020-2024 година

 

 

5. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

5.1.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на 2 бр. медицински кабинети и приспадащите се общи части към тях от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. " Д-р Лонг", гр. Панагюрище- СД „ Медицина-Стайковски и съдружие-ГП за НМП“

 

 

5.2.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет № 15  и приспадащите се общи части към него от I-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул.  "Д-р Лонг", гр. Панагюрище.- „ Д-р Найденов-Христо Христев-Хелф-ИП за ПМП“ ЕООД.

 

5.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на лекарски кабинет ведно с приспадащите се общи части към него в сградата на Здравна служба, с. Поибрене -„ Бяла змия- АИПИПМП“ ЕООД.

 

5.4.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на 2 бр. медицински кабинети и приспадащите се общи части към тях от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. " Д-р Лонг", гр. Панагюрище-„ Бяла змия- АИПИПМП“ ЕООД.

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

за провеждане на Общо събрание на „Оборище”  ЕООД

 

1. Приемане доклада на управителя на „Оборище” ЕООД за дейността на дружеството през 2019 година.

2. Приемане годишния финансов отчет на „Оборище” ЕООД за 2019 година.

3. Реализираната загуба в размер на 4 181,05 лв. (четири хиляди сто осемдесет и един лев и 5 ст.) за 2019 год.,  да се отнесе, като непокрита загуба от минали години.

4. Определяне окончателен размер на възнаграждението на управителя на „Оборище” ЕООД  за 2019 год. в размер на полученото авансово възнаграждение.

5. На основание чл.141, ал.4 от ТЗ, освобождава от длъжност управителя на „Оборище“ - Галина Стоянова Бодурова.

6. Освобождаване от отговорност Галина Стоянова Бодурова -  досегашен управител на „Оборище“ ЕООД, за периода на действие на Договор за управление №618/14.12.2013 г.

7. Даване съгласие внесената гаранция по Договор за управление №618/14.12.2013 г., да бъде възстановена на Галина Стоянова Бодурова -  досегашен управител на „Оборище“ ЕООД.

8. Избиране Магдалена Филипова Джолова за нов управител на „Оборище“ ЕООД.

9. Упълномощаване  Кмета на Община Панагюрище да подпише Договор за управление с новоизбрания управител при следните условия:

-          Срок на договора – до избор на нов управител на „Оборище“ ЕООД с решение на Общински съвет – Панагюрище;

-          Авансово месечно възнаграждение в размер на …………… минимални работни заплати за страната;

-          Размер на гаранцията в размер на едно месечно възнаграждение на управителя, определено към датата на сключване на договора за управление;

-          Размер на платения годишен отпуск – 20 работни дни основен и 10 работни дни  - допълнителен, за ненормиран работен ден.

-          Бизнес задача Коефициент на рентабилност на приходите за периода 01.04.2020 – 31.12.2020г. не по-малък от 0,00.

-          В договора да залегнат изискванията регламентирани в чл.42, ал.3, 4 и 5 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

10. Възлагане  на новоизбрания управител Магдалена Филипова Джолова, лично или чрез упълномощени за целта лица да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване решения.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ 

 


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на13.02.2020г. от14.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Панагюрище през 2019 година към 31.12.2019 година. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Панагюрище през 2020 година.

2.            ПриеманенаСтратегиязауправлениенаобщинскатасобственост в ОбщинаПанагюрищезапериодаянуари 2020 г. -декември 2023 г.

3.            ПриеманенаБюджетанаОбщинаПанагюрищеза 2020 г. Докладкъмпроектазабюджетза 2020 г., индикативенгодишенразчетзасредствата и сметкитеотЕвропейския  съюзза 2020 г. и актуализиранабюджетнапрогнозаза 2020- 2022 година.

4.            Приемане на План за работа на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2020 година.

5.            ОпределянемесечнотовъзнаграждениенапредседателянаОбщинскисъвет-Панагюрище.

6.            Определяневъзнаграждениятанаобщинскитесъветницизаучастие в заседаниенаОбщинскиясъвет и постояннитекомисиикъмнего.

7.            Определяненаконцесионнотовъзнаграждениеза 2020 годинапоДоговорзапредоставяненаконцесиязаводоснабдяване и канализациянаОбщинаПанагюрище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  14.01. 2020 г. от 16.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Одобряване на План- сметка за 2020 година за годишния размер на разходите за дейностите, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  и определяне на размера на такса битови отпадъци по населени места на територията на Община Панагюрище за 2020 година.

2.            Гарантиране на устойчивост на проект "Център за работа с деца на улицата-реконструкция и преустройство на сгради" по ОПРР2014-2020

3.            Откриване  на процедура за определяне на  съдебни заседатели при Окръжен  съд -Пазарджик, мандат 2020-2024 година

4.            Промяна в структурата на Общинска администрация Панагюрище.

5.            Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

6.            Налагане на парична санкция на Галина Стоянова Бодурова, управител на „Оборище“ ЕООД.

7.            Налагане на  парична санкция на Соня Петрова Калпакова, управител на „Пазари и пакинги“ ЕООД

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на18.12.2019г. от15.00 часа,  при следния

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 

 1. Изборна  делегатот  Община Панагюрище за участие в Общото събрание на  Националното сдружение на общините в Република България.
 1. ОпределяненапредставителотОбщинскисъвет-Панагюрищев Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
 2. ОпределяненапредставителотОбщинскисъвет-Панагюрище в Областниясъветзаразвитие на Област Пазарджик

 

 1. ОпределяненапредставителотОбщинскисъвет-Панагюрище в Областниясъветзанамаляваненарискаотбедствия на Област Пазарджик.

 

 1. ПромянанаБюджетанаОбщинаПанагюрищеза 2019 година.

 

 1. ПриеманенановПравилник за организацията и дейносттанаобщинскиясъвет, неговитекомисии и взаимодействиетому с общинскатаадминистрация.

 

 1. Одобряваненакандидатиза съдебнизаседателиприРайоненсъд – Панагюрище, мандат 2020-2024 година.

 

 1. Освобождаванеоттаксабитовиотпадъцина ЦПЛР, детскитеградини и читалищатанатериториятанаОбщинаПанагюрище.

 

 1. Разрешениезачастичноизменениенапроектзаподробенустройственплан /ПУП/ -планзарегулация /ПР/, с. Панагюрскиколонии.

 

 

10. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

10.1.    ПриеманенаГодишенпланзапашазастопанската 2019-2020 година. Определяненапасищата, мерите и ливадитезаобщо и индивидуалноползване. Определяненанаемниценинадекарзаиндивидуалноползваненамерите, пасищата и ливадите- собственостнаОбщинаПанагюрищезастапонската 2019 -2020 година.

 

10.2.    Продажбаназемеделсказемяотобщинскияпоземленфонд.

 

10.3.     Предоставяненаимоти -полскипътища, попадащи в масивитезаползванезастопанската 2019/2020 година.

 

10.4.    Отдаванеподнаембезпубличентъргиликонкурснамедицинскикабинет в едно с приспадащитесекъмнегообщичастиотсградатанаЗдравнаслужба, с. Баня.

 

10.5.    Отдаванеподнаембезпубличентъргилипубличнооповестенконкурс  накабинетподенталнамедицина в  Здравнаслужба, с. Елшица.

 

10.6.    Отдаванеподнаембезпубличентъргиликонкурснамедицинскикабинет  сманипулационна и приспадащитесекъмтяхобщичастиотсградатанаЗдравнаслужба, с. Левски.

 

10.7.    Отдаванеподнаемчрезпубличентърг с тайнонаддаваненапомещение в сградатанаНародночиталище" Искра-1872", с. Попинци.

 

10.8.    Отказотизкупуваненамасивенгараж с идентификатор № 55302.501.4620.1, находящсе в гр. Панагюрище, ул. " ОлгаБрадестилова", построен в общинскипоземленимот.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ
 

 

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и т. 2  от ЗМСМА и чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  05.12. 2019 г. от 17.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.         Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - парцеларен план /ПП/ на Еко Антрацит ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на21.11.2019г. от15.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.  Определяне състава на постоянните комисии и техните председатели.

2. Определяне състава на временна  комисия за  изработване на нов Правилник за работа на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

 

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на17.10.2019г. от15.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Промяна на Бюджета на ОбщинаПанагюрищеза 2019 година. Изменение на инвестиционнатапрограма.

2.            Разрешениезаизработване  на проектзаподробенустройственплан /ПУП/-   планзарегулация /ПР/в м. Полето   с възложител "ДжесикаИнвест" АД- гр. София.

3.            Разрешениезаизработване  напроектзаподробенустройственплан /ПУП/-    Планзарегулация    /ПР/   с възложител "ДжесикаИнвест" АД- гр. София.

4.            Разпореждане с общинско имущество.

4.1.        Отдаванеподнаем на частотобщинскиимот, частнаобщинскасобственостчрезпубличентърг с тайнонаддаване, с. Попинци, м. Белейковец

4.2. Отдаванеподнаем на частотобщинскиимот, частнаобщинскасобственостчрезпубличентърг с тайнонаддаване-II етаж в сградата на Градскиуниверсаленмагазин, гр. Панагюрище

4.3. Предоставяне на земеделскиимоти, собственост на ОбщинаПанагюрищепореда на чл. 19от ЗСПЗЗ завъзстановяванетоим на наследниците на Лазар Тодоров Бангьозов.

4.4. Предоставяне на земеделскиимоти, собственост на ОбщинаПанагюрищепореда на чл. 19 от ЗСПЗЗ завъзстановяванетоим на наследниците на НиколаСтоевПанчовски.

4.5. Предоставяне на земеделскиимоти, собственост на ОбщинаПанагюрищепореда на чл. 19 от ЗСПЗЗ завъзстановяванетоим на наследниците на ПетърМариновДупелов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  09.09. 2019 г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Приемане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на  Община Панагюрище.

2.            Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на Община Панагюрище за периода от 01.01.2018г.-31.12.2018 г.

3.            Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 31.01.2019 година - 31.08.2019 година

4.            Приемане Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2019 година.

5.            Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Панагюрище-2019 г.

6.            Прeдложение за изменение на Договор за концесия № 434/22.08.2016 година.

Одобряване Допълнително споразумение към „Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг – публична общинска собственост на Община Панагюрище.

7.              Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище  за мандат 2020 – 2024 година, приемане на  правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за проверка на документите на кандидатите  за съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище.

8.            Предварително съгласие за преминаване през имоти- общинска собственост във връзка с проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

9.            Разпореждане с общинско имущество.

9.1.        Продажба на поземлен имот с идентификатор55302,394,130, Трайно предназначение на територията: Земеделска, находящ се в м." Фетенци".

9.2.        Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землището на гр. Панагюрище

9.3.  Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

9.4. Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на помещение за продажба на закуски в основната сграда на СУ " Нешо Бончев" гр. Панагюрище.

9.5.  Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на помещение за книжарница в основната сграда на СУ " Нешо Бончев" гр. Панагюрище.

9.6.  Отдаване под наем на помещение в " Джунова къща" към Исторически музей- Панагюрище, публична общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване.

9.7.  Отдаване под наем на общински терен в с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване

9.8.  Отдаване под наем на  част от общински имот, частна собственост   чрез публичен търг с явно наддаване

9.9. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на кабинет по дентална медицина в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.

9.10. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на лекарски кабинет  в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.

9.11.      Възлагане управлението на рибните ресурси в яз. " Бялата кал" - имот № 55302.73.1 по КККР на гр. Панагюрище с площ 47.529 дка, вид собственост: Публична общинска, вид територия: територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Язовир, местност  "Бялата кал"на Сдружение на ловците и риболовците СЛРД " Глиган" -гр. Панагюрище, за осъществяване на обществено  полезна дейност.

9.12.      Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ” Св. Св. Кирил и Методий-1912"., с. Оборище

9.13.        Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Христо Ботев-1927 с. Левски.

9.14.      Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Искра-1872" , с. Попинци

9.15.      Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Ванчо Пашов-1884" , с. Поибрене.

9.16.      Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Васил Левски -1925" , с. Елшица.

9.17.      Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ  Пробуда -1872" , с. Баня

9.18. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19  от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Тодор Марков Оряшков.

9.19. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19  от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Михо Иванов Михов.

9.20. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Спас Андонов Чардаков.

9.21. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Димитър Захариев Дураков.

9.22. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Никола Иванов Калайджиев.

9.23.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Андрея Иванов Мулешков.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на25.07.2019г. от15.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските територии на Община Панагюрище.

2.            Разрешениезаформиране на паралелки в общинскитеучилища с брой на ученицитеподминималния.

3.           Изменение на инвестиционнатапрограмаза 2019 година на ОбщинаПанагюрище

4.            Кандидатстване на ОбщинаПанагюрище с проектнопредложение: „С грижазанезависим и достоенживот“ попроцедура BG05M9OP001–2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Повишаване на достъпадоуслуги, коитоса на достъпнацена, устойчиви и висококачествени, включителноздравни и социалниуслугиотобщинтерес“.

5.            Отменяне на Решение № 695/26.06.2019 година, прието с Протокол № 54.

6.            Одобряване на проектзаподробенустройственплан /ПУП/ -  план   зарегулация и застрояване /ПРЗ/ с  обхватпоземленимот с № 000300 в землището на с. Поибрене, ОбщинаПанагюрище с възложителОбщина  Панагюрище.

7.            Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ -  план   за регулация и застрояване /ПРЗ/  на гр. Панагюрище с обхват жилищната зона на запад от р. Луда Яна , фаза - окончателен проект с възложител Община  Панагюрище.

8.            Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -  парцеларен план    /ПП/ за трасе на нов обходен път  с възложител Община  Панагюрище.

9.            Разрешениезаизработване  напроектзаподробенустройственплан /ПУП/ - парцеларен  план   /ПП/, землище с. Елшицапозаявлениеот " ЕкоАнтрацит" ЕАД, гр. София.

10.          Одобряване на проектзаподробенустройственплан /ПУП/ -  парцеларенплан    /ПП/   с възложителМарияВалентиноваИванова.

11.          Разпореждане с общинско имущество.

11.1. Учредяванебезвъзмездноправо на ползванезасрокот 10 години в полза на Регионаленклон " ПопГруйоБански" къмНационалнодружество " Традиция"

11.2.Продажба на земеделсказемяотобщинскипоземленфонд

11.3. Предоставяне на земеделскиимоти, собственост на ОбщинаПанагюрищепореда на чл. 19 от ЗСПЗЗ завъзстановяванетоим на наследниците на ПавелГеоргиевЗумпалов.

11..4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Ненчо Николов Наплатанов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 26 .06. 2019 г. от 15.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Изменение на инвестиционната програма за 2019 година на Община Панагюрище.

2.            Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище.

3.            Определяне размера на дневния стойностен  хранителен оклад за всички лагеруващи ученици, ръководители и помощен персонал в Ученически лагер, с. Панагюрски колонии.

4.            Отстраняване на техническа грешка в Решение № 447/28.05.2010 г.

5.Разпореждане с общинско имущество.

5.1.Даване съгласие за ползване на  дървесина  от    Общински горски територии през 2020 година.

5.2. Отдаване под наем на яз. " Чакът дере" - публична общинска собственост, находящ се в землище с. Левски, Община Панагюрище.

5.3. Промяна на начина на трайно ползване на имот- публична общинска собственост, с. Оборище

5.4. Изменение на  Решение № 684/21.05.2019 г.

5.5. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55302.394.1 с площ 436 кв.м., находящ се в м. Фетенци.

5.6. Прекратяване на съсобствеността в недвижим имот в  кв. 237 по плана на гр. Панагюрище с ТПК „ Персийски килими“.

.5.7..Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ проектен УПИ- XVII-704, находящ се в кв. 28 по плана на с. Оборище, чрез продажба на общинската част от имота с площ 132 кв. м. на съсобственика  „Никонел-2012" ООД.

5.8. Прекратяване на съсобственост в УПИ-XVI-372, находящ се в кв. 36 по плана на с. Оборище чрез продажба на общинската част от имота с площ 10 кв.м. на съсобствениците Корнелия Георгиева Панчовска и Георги Панчев Панчовски

5.9. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири-публична общинска собственост от Община Панагюрище

5.10. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Илия Лазаров Дралев .

5.11. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Иван Лулчов Панчовски.

5.12. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Иван Тодоров Багрянов.

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „ Пазари и паркинги”  ЕООД

1.            Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“  ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.

2.            Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2018 година.

3.            Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018 година.

4.            Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2018г.

5.    Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД

 

1.            Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.

2.            Приемане на годишния финансов отчет на „Оборище“  ЕООД за 2018 година.

3.            Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018г.

4.            Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2018г.

5.            Определяне на бизнес задача на управителя на „Оборище“ ЕООД за 2019г.

6.            Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  21.05. 2019 г. от 15.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.           Присъждане на наградите „Учител на годината“ ,  "Творец на Панагюрище“   и  „ За принос към бъдещето на Панагюрище“   за  2019 година.

2.           Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година. Изменение на инвестиционната програма.

3.           Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  /ПП/ с възложител " Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище.

4.           Разпореждане с общинско имущество.

4.1.       Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект с идентификатор № 55302.501.5195.1.16 в сградата на МБАЛ" Уни Хоспитал" с идентификатор № 55302.501.5195.1, находяща се на адрес ул.  "Геори Бенковски" № 100, ет.1, гр. Панагюрище чрез продажба на общинската част в обекта.

4.2.       Продажба на общински поземлен иимот-УПИ IX- общ. с площ 559 кв.м., находящ се в кв. 59 по плана на с. Баня чрез публичен търг с тайно наддаване.

4.3.       Продажба на общински поземлен иимот-УПИ XXI- общ. с площ 244 кв.м., находящ се в кв. 60 по плана на с. Баня чрез публичен търг с тайно наддаване.

4.4.       Отказ от изкупуване на масивна едноетежна вилна сграда с идентификатор № 59375.501.198.1, находяща се в с. Панагюрски Колонии

4.5.       Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в общински поземлен  имот з идентификатор № 55302.501.4921, находящ се на ул.  „Петко Мачев" № 1, гр. Панагюрище

4.6. Промяна на начина на трайно ползване на имоти- публична общинска собственост

4.7.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Генчо Радов Оряшков .

4.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Нешо Николов Пелтеков.

4.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги Кръстев Муховски.

4.10. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Захари Иванов Караатанасов.

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ В и К-П- Панагюрище”  ЕООД

 

 

1.           Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.

2.           Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация  - П“ ЕООД за 2018 година и доклада на регистрирания одитор.

3.           Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018 година.

4.           Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация  - П“ ЕООД за 2019 година.

5.           Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2018г.

6.           Даване на съгласие управителят на“ В и К – П“ ЕООД да предприеме необходимите действия пред КЕВР за разглеждане и утвърждаване на внесения за периода 2017-2021г. Бизнес план на дружеството.

7.           Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ ДКЦ I- Панагюрище”  ЕООД

 

1.           Приемане доклада на управителя на „ДКЦ - I“  ЕООД за дейността на дружеството през 2018 година.

2.           Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ - I“  ЕООД за 2018 година.

3.           Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2018 година.

4.           Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ - I“  ЕООД за 2018г.

5.           Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2019г.

6.   Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  17. 04. 2019 г. от 16. 00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Обявяване на 2-ри май 2019 година за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Панагюрище.

2.            Упълномощаване  Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на  акционерите на  „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище.

3.            Присъединаване на Община Панагюрище към Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

4.            Актуализиране на Инвестиционната програма на Община Панагюрище за 2019 година в дейност 322, параграф 52-01-Компютърна конфигурация  СУ„Нешо Бончев", гр. Панагюрище.

 

5.            Приемане на Междинна оценка   на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 година.

6.              Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2020 година.

7.            Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2018 г.  и  Програма за закрила на детето за 2019 г.

8.            Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2018 година.

9.            Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2019 година

10.          Приемане на отчетите  за дейността на читалищата на територията на Община Панагюрище за 2018 г.

11.          Разпореждане с общинско имущество.

11.1. Изкупуване на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5028  и намиращия се в имота търговски обект, представляващ кафе-аператив,  находящи се на пл. „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище.

 

11.2. Изкупуване на недвижим имот-вилна сграда с идентификатор  №59375.501.198.1 по КККР, находящ се на ул. „ Христо Ботев“, с. Панагюрски Колонии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  28.03. 2019 г. от   16 .00 часа,  при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение  „Рехабилитация на площада в с. Попинци"

 

2.            Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение „Ремонт на Народно читалище" Св. Св. Кирил и Методий-1912" - с. Оборище.

 

3.            Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

 

4.            Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Актаулизирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Панагюрище /2015-2019 г./

 

5.            ПриеманеГодишен отчет на Регионалната програма за управление на отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча /2016-2020 г./

 

6.            Приемане на Анализ на дейността на РС " ПБЗН" -гр. Панагюрище.

 

7.            Разпореждане с общинско имущество.

 

7.1.        Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Панчо Димитров Цуцеков

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  07.03. 2019 г. от   14 .00 часа,  при следния

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1.            Приемане Отчет за работата на Общински съвет за второ полугодие на 2018 година. Приемане План за работа на Общински съвет за първо полугодие на 2019 година.

 

2.            Приемане Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Панагюрище.

 

 

3.            Приемане Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година.

 

4.            Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.

 

5.            Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2018 година.

 

6.            Приемане Отчет за изпълнението на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018 година.

 

7.            Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2019 г.

 

8.            Издаване на Запис на заповед от Община панагюрище в полза на ДФ " Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 " текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

 

9.            Удължаване срока на Договор за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център – І” ЕООД  на д-р Мирела Ралчева Делибашева   за нов тригодишен период или до приключване на процедурата за приватизация на дружеството.

 

 

10.          Одобряване на проект за Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на гр. Панагюрище с обхват жилищната зона на изток от р. Луда Яна, фаза -окончателен проект с възложител Община Панагюрище

 

 

11.          Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Община Панагюрище.

 

12.          Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Мария Наскова Шопова в качеството си на управител на " Предейтор" ЕАД - гр. София.

 

13.          Провеждане на процедура по промяна на предназначението на имоти, попадащи в обхвата на Подробен устройствен план/ПУП/ - парцеларен план/ПП/ за обект " Обходен път" с възложител Община Панагюрище

 

14.          Разпореждане с общинско имущество.

 

14.1.      Бракуване и ликвидация на лек автомобил марка Форд, модел Ескорт с ДКН:  PA 7625 AA, поради повреда и амортизиране.

 

14.2.      Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Петко Димитров Домусчиев.

 

 

14.3.      Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Цвята Иванова Ерелийска.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 06.02. 2019 г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Приемане Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Панагюрище през 2018 година. Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Панагюрище през 2019 година.

2.            Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2019 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

3.            Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 г. Доклад към

проекта за бюджет за 2019 г., индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019- 2021 година.

4.            Приемане Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на " Асарел Панагюрище Здраве" АД.

5.            Приемане Годишен отчет за дейността на Районно управление – Панагюрище при ОДМВР Пазарджик  за 2018 година

6.            Разпореждане с общинско имущество.

6.1.        Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Минко Найденов Минков.

6.2.        Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Мария Панчова Муховска.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 

 

 


 


ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам извънредно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 24.01. 2019 г. от 17.00 часа,  при следния


ДНЕВЕН  РЕД:

Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам извънредно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 10.01. 2019 г. от 16.30 часа,  при следния


ДНЕВЕН  РЕД:


⦁    Кандидатстване с проектно предложение „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“ по  проект „Красива България“ за кампания 2019 годинаПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 18.12. 2018 г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.     Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за          определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

2. Приемане на   Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище

3.  Приемане на Програма по енергийна ефективност на Община     Панагюрище     за периода 2019-2020 година.

4.   Приемане размера на Такса битови отпадъци/ТБО/ в Община Панагюрище за 2019 г. и План -сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

5.Освобождаване на читалищата от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2019 година

6.  Освобождаване на детските градини от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2019 година

7.   Освобождаване на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2019 година.

8.            Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение  „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня"  по проект " Красива България" за кампания 2019 година.

9.    Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година.               Изменение и допълнение на инвестиционната програма.

10.   Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

11.  Разрешение за изработване   на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -   план за регулация и застрояване   /ПРЗ/ с възложител „КЛИП“ ООД с управител Лука Георгиев Гугов

12.   Разпореждане с общинско имущество

12.1.Отдаване под наем на общински терен, с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.

12.2. Отдаване под наем на помещение в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване

12.3.Учредяване право на строеж за пристрояването на 2 бр. двуетажни жилищни сгради със застроена площ от 80 кв.м. в общински поземлен имот № 000425, находящ се в землището на с. Поибрене

12.4.      Даване съгласие за прекратяване на съобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XXXI-2315, находящ се в кв. 228 по плана на гр. Панагюрище, бул." Пятигорск" чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Велко Петров Ковачев.

12.5.      Даване съгласие за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XIII, кв. 204 по плана на гр. Панагюрище, находящ се на ул.  „Отец Паисий" чрез продажба на общинската част в имота на съсобствениците

12.6.Отказ от изкупуване на поземлени имоти, собственост на Агробиз ЕООД.

12.7. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ.

12.8. Предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. в землища- гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Попинци, с. Поибрене-  Община Панагюрище

12.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Димитър Панчов Кърбанов.

12.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Панчо Стоянов Кацаров.

12.11.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стоян Георгиев Дишков.

12.12.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Мария Лукова Манова.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 

 


 

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам извънредно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 10.12. 2018 г. от 17.15 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.         Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище-Никола Белишки да присъства на Общото събрание на " МБАЛ - Уни Хоспитал" ООД и да гласува от името на Община Панагюрище

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам извънредно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 19.11. 2018 г. от 17.15 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Ново обсъждане на Решение № 599/25.10.2018 г. на ОбС -Панагюрище

2.            Ново обсъждане на Решение № 600/25.10.2018 г. на ОбС -Панагюрище

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам извънредно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 08.11. 2018 г. от 17.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище да присъства на Общото събрание на " МБАЛ - Уни Хоспитал" ООД и да гласува от името на Община Панагюрище

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 25.10. 2018 г. от 16.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.            Проект на Правилник за подпомагане финансирането на ин витро процедури на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище.

3.            Разрешение за изработване   на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -   план за регулация и застрояване   /ПРЗ/ с възложител Венцислав Петров Куртев.

4.            Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг- публична общинска собственост на Община Панагюрище за 2017 година

5.           Разпореждане с общинско имущество

5.1. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж с площ 18 кв.м в общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.2430, находящ се на пл. " Цар Освободител" № 4 в гр. Панагюрище

5.2.  Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.3122, находящ се на ул. " Петко Мачев " № 18, гр. Панагюрище

5.3.  Отдаване под наем на кабинет по дентална медицина на II -рия етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника гр. Панагюрище, частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване

5.4.  Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на помещения, находящи се на II-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, гр. Панагюрище

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 27.09. 2018 г. от 15 .00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Панагюрище за периода от 01.01. 2017 г. до 31.12.2017 г.

2.            Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Панагюрище, 2018-2020 година и Годишен план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Панагюрище, 2018-2020 година

3.            Повишаване на средствата за еднократна помощ от Община Панагюрище за раждане на дете/деца/ и определяне за първи път на еднократна помощ от Община Панагюрище за осиновяване на дете/деца/.

4.            Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма.

5.            Разпореждане с общинско имущество

5.1.Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землището на гр. Панагюрище

5.2. Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд .

5.3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение за нуждите на Клуб на пенсионери и лица с увреждания, с. Оборище

5.4. Промяна на договор за наем и отдаване на помещение под наем.

5.5. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири-публична общинска собственост от Община Панагюрище на държавата по докладна записка УОС-1421/20.09.2018 г. от Славчо Димитров Мавров- Кмет на с. Левски

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „ Пазари и паркинги”  ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

1.            Вземане на решение за бракуване, ликвидация и отписване на:

-              ДМА в процес на изграждане (незавършено строителство на чешма) с балансова стойност 39.255,86 лв.

-              бракуване на част от ДМА – „Сграда покрит пазар“ с балансова стойност 36.370,39 лв.

2.            Вземане на решение за благоустрояване на част от територията на УПИ X -  „ Общински пазар и библиотека“ в рамките на ПИ с идентификатор № 55302.510.2093, собственост на „ Пазари и паркинги“ ЕООД

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание  чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам редовно  заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 05. 09. 2018 г. от 16.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.           Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2018 година

2.         Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище - Никола Белишки да присъства на Общо събрание на акционерите на " МБАЛ Пазарджик" АД и гласува от името на общината

3.    Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма.

4.    Изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

5.            Разпореждане с общинско имущество

5.1.        Даване съгласие за отписване /бракуване/ и ликвидиране на ДМА, собственост на „ Пазари и паркинги“ ЕООД.

5.2.Отдаване под наем на земеделска  земя от ОПФ.

5.3.Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на кафе- сладкарница, заедно с остъклен навес към нея, в сградата на Театър Дом паметник, гр. Панагюрище.

5.4.Продажба на поземлен имот с идентификатор 59375.501.154 от Иван Томов Джубелиев и Цветомира Томова Джубелиева.

5.5. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири публична общинска собственост на Община Панагюрище на държавата.

5.6.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане  изх.№ РД-05-481/17.07.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за възстановяването им на наследниците на  Панчо Цвятков Панчовски.

5.7.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане  изх.№ РД-05-482/18.07.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за възстановяването им на наследниците на  Георги Симеонов Дураков.

5.8.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане  изх.№ РД-05-487/20.06.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище, за възстановяването им на наследниците на Георги Николов Загорски.

5.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане  изх.№ РД-05-514/30.07.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за възстановяването им на наследниците на Никола Георгиев Пенчев.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 


 

file icon pdf Покана за извънредна сесия

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 31. 07. 2018 г. от 14.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 01.01.2018 г. -30.06.2018 г. и План за дейността за периода 01.07.2018 г. -31.12.2018 г.

2.            Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище.

3.            Предложение   за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

4.            Промяна в структурата на Общинска администрация- Панагюрище .

5.            Удължаване срока на Договор за управление на управителя на " В и К-П" ЕООД за нов три годишен период.

6.            Отменяне на Решение №152/28.06.2016 г. на Общински съвет –Панагюрище.

7.            Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма.

8.            Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма и индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в Община Панагюрище.

9.            Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение на инвестиционната програма- завършване на обект с. Пан. Колонии.

10.          Разрешение за изработване   на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -   план за регулация и застрояване   /ПП/ с възложител Кръстьо Николов Чамов.

11.          Одобряване  на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -  парцеларен план  /ПП/ с възложител  "Глобал Рент Трейд Сервис" ЕООД - София.

12.          Одобряване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план/ПП/ с възложител Асарел -Медет АД гр. Панагюрище.

13.          Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния.

14.          Членство на Община Панагюрище в Организация за управление на туристически район "Долина на розите"

15.          Разпореждане с общинско имущество

15.1.Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд- общински поземлен имот с идентификатор 55302.701.82 по КККР на гр. Панагюрище

15.2.Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд.по КВС на с. Поибрене

15.3.Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землищата на с. Бъта и с. Поибрене, Община Панагюрище

15.4. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Милко Методиев Иванов и Христина Костадинова Иванова за изграждане на пристройка

15.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.5021, находящ се в гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване

15.6. Отдаване под наем на кабинет по дентална медицина на I-вия етаж в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.

15.7. Даване съгласие за благоустрояване на част от общински поземлен имот с идентификатор 55302.501.4633, от „Оптикоелектрон Груп” АД

15.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Андрея  Иванов Мулешков.

15.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Димитър Сиводошев Димитров.

15.10. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ  за възстановяването им на наследниците на Стайо Илиев Панчовски.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 


 

 

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище на 27.06. 2018 г. от 15.00 часа

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 22. 05. 2018 г. от 15.00 часа,  при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 1. Присъждане званието „Учител на годината“ и  наградата "За принос   към бъдещето на Панагюрище "    за  2018 година.

 

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител " Асарел- Медет" АД, гр.Панагюрище

 

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - парцеларен план  /ПП/ с възложител " Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище

 

 1. 4. Разпореждане с общинско имущество

4.1.    Отказ от изкупуване на търговски обект/павилион/, находящ се в УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Оборище

4.2.    Промяна на наемателя като страна по Договор за наем

 

 

 

 

 


 


 

 

 


ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 1. Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2017 година.
 2. 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Оборище“  ЕООД за 2017 година.
  1. 3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2017г.
  2. 4. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2017г.
  3. 5. Определяне на бизнес задача на управителя на „Оборище“ ЕООД за 2018г.
  4. 6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ ДКЦ I- Панагюрище”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приема доклада на управителя на „ДКЦ I” ЕООД за дейността на дружеството през 2017 година.
 2. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ I” ЕООД за 2017 година.
 3. Реализираната печалба  в размер на 5 588.18 (пет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 18 ст.) за 2017 год.  да се отнесе към резервите на дружеството.
 4. Определя окончателен размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ I” ЕООД за 2017 год. в размер на полученото авансово възнаграждение.
 5. Определя бизнес задача на управителя на „ДКЦ I” ЕООД за 2018г., коефициент на рентабилност на приходите от продажби – не по-малък от 0,01.
 6. Задължава управителя на дружеството, лично или чрез пълномощник да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване решения в срок до 30.06.2018г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ
 

 

 

 

 


 

Покана за сесия

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  26. 04. 2018 г. от 14. 00 часа,  при следния

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 година и Плана за развитие на социалните услуги за 2017 година

 

 1. Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2019 година.

 

 1. Обявяване на 2-ри май 2017 година за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Панагюрище.

 

 

 1. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение:                              “Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци и с.Левски“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

 

 

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2017 г.  и  Програма за закрила на детето за 2018 г.

 

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2017 г.

 

 1. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2018 г.

 

 1. Приемане на План на Община Панагюрище за противодейстие на тероризма.

 

 1. Приемане на отчетите  за дейността на читалищата на територията на Община Панагюрище за 2017 г.

 

 


 10.  |Приемане на Наредба за отглеждане на животни- компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище

 

11.   Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Панагюрище.

 

 

12.  Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител  Иван Георгиев Реджов.

 

13.  Одобряване  на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -  парцеларен план  /ПП/ по заявление на Марин Петков Арбалиев.

 

 

14. Разпореждане с общинско имущество.

14.1. Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии- общинска собственост в землище Попинци, Община Панагюрище

14.2.  Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба, с. Бъта.

 

14.3. Продажба на Поземлен имот с идентификатор № 59375.501.153, находящ се на ул. " Люляк" , с. Пан. Колонии на Кръстьо Димитров Муховски

 

14.4. Продажба на Поземлен имот с идентификатор № 59375.501.743, находящ се на ул. " Рад Дедев" , с. Пан. Колонии на  Димититър Кирилов Зяпков и Пенка Лукова Зяпкова.

 

14.5. Продажба на стопанска сграда- общинска собственост, в махала" Сърбиново" с. Поибрене

 

14.6. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ II-6, кв. 2 по плана на с. Баня, чрез продажба на общинската частот имота на съсобственика Игнат Стоянов Игнатов.

 

14.7. Отдаване под наем чрез публичен търг на помещение/учебна стая/ в сградата на ОУ " 20-ти Април" за провеждане на занимания на деца с народни танци.

 

14.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Иван Спасов Добрев.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 29.03. 2018 г. от 15.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане на План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018-2020 година.

2.   Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2017 година

3. |Изменение на   Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище

4.  Промяна на  Инвестиционната програма за 2018 година

5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Експрес Пак ООД гр.  Панагюрище.

6.            Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Йонко Иванов Петров

7.            Разпореждане с общинско имущество.

7.1.  Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в гр. Панагюрище

7.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в Здравна служба с. Бъта.

7.3. Отдаване под наем на помещения във витринната част под колонадата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване

7.4. Одобряване изкупуването на Поземлен имот с идентификатор № 55302.501.2735 с площ от 74 кв.м., находящ се на ул. " Симеон Хаджикирилов" № 6, собственост на Недка Димитрова Калпакова и Димитър Крайчев Крайчев

7.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Тодор Димитров Петришки.

7.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Иван Тодоров Брандийски.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

 

file icon pdf ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище на 22.02. 2018 г. от 15.00 часа,

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  01.02. 2018 г. от 14. 00 часа,  при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на Отчет за изпълнение на "Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост“ през 2017 г. Приемане на "Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през  2018 г."

2. Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 г. Доклад към проекта за бюджет за 2018 г., индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018- 2020 година.

3.Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2018 г. по Договор за  предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

4.Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - парцеларен план/ПП/  на Георги Христов Панчовски.

5.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план/ПП/ с възложител "Глобал РентТрейд Сервис" ЕООД- София.

6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.741 с площ 1117 кв.м., находящ се на ул. "Вергил Димов" в с. Панагюрски Колонии чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

6.2. Прекратяване на съсобственост в недвижим поземлен имот с идентификатор 55302.394.351 по КККР на гр. Панагюрище, представляващ " Друг вид земеделска земя" в м. " Фетенци",чрез продажба на общинската част на имота на съсобственика Стефан Петров Юруков.

6.3. Продажба на земеделска земя от ОПФ

6.4.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Вела Маринова Пелтекова.

6.5.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Делчо Стоянов Муховски

6.6.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Георги Михов Врагов.

 

 


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  20.12. 2017 г. от 15. 00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.   Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Панагюрище, включващ Общините Панагюрище и Стрелча.

2.   Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година. Изменение и допълнение на Инвестиционната програма.

3.   Ликвидация на " Астра-Пан" ЕООД /в ликвидация/.

4.   Освобождаване от такса битови отпадъци на детските градини и читалища на територията на Община Панагюрище.

5.            Номиниране на представител на Община Панагюрище за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта.

6.         Разпореждане с общинско имущество.

6.1. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.4632 на гр. Панагюрище в полза на " Оптикоелектрон Груп" АД.

6.2. Учредяване право на строеж върху  общинска земя в полза на Иван Цвятков Станев, за изграждане на пристройка с площ 32 кв. м. към самостоятелен обект в жилищна сграда с идентификатор № 59375.501.32.1, с. Панагюрски Колонии.

6.3.Учредяване право на строеж върху  общинска земя в полза на Кръстьо Димитров Муховски, за изграждане на пристройка с площ 12,60 кв. м.  и пристройка с площ 29 кв.м. към съществуваща  сграда с идентификатор № 59375.501.153.1, с. Панагюрски Колонии

6.4. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот на "Джесика Инвест" ООД за изграждане на пристройка /ресторант и кухня/ към съществуваща сграда.

6.5.Замяна на вещно право на строеж, учредено в полза на Стайко Николаев Дойков и Росица Дойчева Хаинова.

6.6.. Предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. -с. Поибрене, с. Баня, с. Бъта, гр. Панагюрище.

6.7.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Димитър Велков Муховски.

6.8.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стайко Ненчов Михов.

6.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Ганчо Стоянов Михов.

6.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Димитър Захариев Дураков.

6.11.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стоян Николов Златанов.

6.12.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Добри Киров Брандийски.

6.13.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Николай Лулчов Меченов.

6.14.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Нено Иванов Кацаров.

6.15.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стайко Ненчов Михов.

6.16.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Петър Ганчов Гъзеров.

6.17.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Ганчо Стоянов Михов.

6.18.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по   реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Панчо Лулчов Панчовски.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 21 .11. 2017 г. от 15. 00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1.            Приемане  нова Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на  територията на Община Панагюрище.

 

2.            Предложение за отмяна на  чл. 18, ал. 1,т. 8 и чл. 44г от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище и т. 28 в частта" депозит"  от списъка с видовете услуги и цени за тях към нея, приета с Решение № 660/26.02.2003 г.на ОбС гр. Панагюрище.

 

3.            Актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с нормите на чл. 302-305 от Закона за предучилищно и училищно образование.

 

4.            Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Панагюрище.

 

5.            Приемане размера на Такса битови отпадъци в Община Панагюрище за 2018 година и План - сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2018 година.

 

6.            Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година. Изменение и допълнение на Инвестиционната програма.

7.            Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -  парцеларен план  /ПП/ с възложител Марин Петков Арбалиев.

8.            Промяна на Решение № 418/29.09.2017 г. на ОбС.

 

9.            Отпускане на персонална пенсия на Цветелина Василева Цвяткова.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  31.10. 2017 г. от 16. 00 часа,  при следния

 

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 

 1. Изменение и допълнение на „Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества“, приета с решение № 71, взето с протокол № 10 от 05.06.2008 г. на Общински съвет Панагюрище, изм. с решение № 153/12.11.2008г.,  изм. с решение №375/14.01.2010 г.

 

 1. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Панагюрище.

 

 1. 3. Разпореждане с общинско имущество.

3.1. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 59375.501.2301 с площ 728 кв. м., находящ се на ул. " Бунай" в с. Панагюрски Колонии на Ангел Петров Шишков и Антония Петрова Шишкова, собственици на сградата.

3.2. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ I- 497, кв. 7 по плана на с. Баня чрез продажба на общинската част от имотас площ 108 кв. м. на съсобственика Гинка Тодорова Алексиева.

3.3. Учредяване право на строеж върху  общински недвижим имот за изграждане на пристройка към съществуваща сграда, собственост на Пенка Радкова Парушева.

3.4.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 59375.501.6, с площ 954 кв.м, находящ се на ул. „Георги Бенковски” в с. Панагюрски колонии, на Никола Спасов Кръстев и Надежда Цветанова Радулова-Дукова, собственици на сграда, находяща се в имота.

3.5.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Роза Царева и Петър Христов Царев.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  31. 08. 2017 г. от 16. 00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Приемане Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за първо полугодие на 2017 година.

2.            Промяна на Инвестиционната програма за 2017 година чрез преразпределяне на средства.

3.            Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г. Изменение на инвестиционната програма.

4.            Предложение за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Панагюрище.

5.            Одобряване на Договор за сътрудничество между гр. Жодино /Република Беларус/ и Община Панагюрище /Република България./

6.            Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-  парцеларен план /ПП/ с възложител Община Панагюрище.

7.            Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план /ПП/ с възложител Георги Христов Панчовски.

8.            Утвърждаване Статут на поименната студентска стипендия "Проф. Марин Дринов"

9.            Вписване името на инж. Илия Атанасов Гунчев на Мемориалната стена в Исторически музей гр. Панагюрище.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 27 .07. 2017 г. от 16. 00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. и План за дейността за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.

2.Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед.

3.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложители Василка Богданова Кулова и Деян Николов Еничеров

4. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител Георги Христов Панчовски.

5.Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище

6.Изменение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Панагюрище.

7.Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Панагюрище, съгласно постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

8.Утвърждаване на паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

10.  Предложение за включване на ОУ"Свещ.Недельо Иванов", с.Поибрене в Списъка          със защитени детски градини и защитените училища.

11.Разпореждане с общинско имущество.

11.1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор № 55302.394.700, с площ 529 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в м. " Фетенци"

11.2. Придобиване на имот- частна собственост за разширение на Гробищен парк в с. Баня, Община Панагюрище

11.3. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Георги Николов Машонов.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 28.06. 2017 г. от 14 .00 часа,  при следния

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 

 1. Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед.

 

 1. Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище

 

 

 1. Закриване на полудневна група в с. Елшица, филиал на ДГ " Яна", с. Попинци

 

 1. Определяне размера на дневния стойностен хранителен оклад за всички лагеруващи деца и ученици в ученически лагер, с. Панагюрски колонии.

 

 1. Отпускане на персонална пенсия на Мария Йорданова Харапова.

 

 1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г. Изменение на инвестиционната програма.

 

 1. Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. от ОбС-Панагюрище.

 

 

 1. Промяна на наименованието на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания" Дъга" гр. Панагюрище , с капацитет - 24 потребители в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Дъга" гр. Панагюрище, с капацитет- 24 потребители

 

 1. Промяна на наименованието на  Център за  настаняване  от семеен тип за деца/младежи без увреждания "Закрила" гр. Панагюрище , с капацитет - 14 места в  Център за  настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Закрила" гр. Панагюрище, с капацитет- 14 места

 

10.  Промяна на наименованието на Дневен център за  възрастни хора с увреждания"Св. Св. Козма и Дамян" гр. Панагюрище , с капацитет - 20 потребители в Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания "Св. Св. Козма и Дамян" гр. Панагюрище, с капацитет- 20 потребители

 

11.  Стартиране на процедура за закриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания " Павел Бобеков" гр. Панагюрище.

 

12.  Приемане отчетите за дейността  на читалищата за 2016 г.

13.   Разпореждане с общинско имущество.

13.1.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет ведно с приспадащите се общи части към него от I- вия етаж /старо крило/ в сградата на поликлиниката гр. Панагюрище на Ет " Д-р Р. Врагова- ИИППМП"

 

13.2.Отдаване под наем на части от сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище за търговска дейност чрез публичен търг с явно наддаване.

 

13.3. Отдаване под наем на части от сградата на НЧ " Искра- 1872" с. Попинци     чрез публичен търг с тайно наддаване

13.4. Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски територии през 2018 год.

 

13.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Рада Грозданова Шиндарова.

 

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „Пазари и паркинги”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“  ЕООД за дейността на дружеството през 2016 година.

 

 1. 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2016 година.
 2. 3. Разпределение на финансовия резултат за 2016г.
 3. 4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги”  ЕООД за 2016г.
  1. 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ Диагностично- консултативен център-I”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. 1. Приемане доклада на управителя на „ДКЦ - I“  ЕООД за дейността на дружеството през 2016 година.
 2. 2. Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ - I“  ЕООД за 2016 година.
 3. 3. Разпределение на финансовия резултат за 2016 година.
 4. 4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ - I“  ЕООД за 2016 година.
 5. 5. Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2017година.
  1. 6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

 

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „ Астра-Пан”  ЕООД / в ликвидация/

 1. 1. Приемане на годишния финансов отчет на „Астра-Пан“ ЕООД (в ликвидация) за 2016 година.

2. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 08.06. 2017 г. от 17 .00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общото  събрание на съдружниците на " Многопрофилна болница за активно лечение-Уни Хоспитал" ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.

 

2.Избор на ликвидатор на „ Астра –Пан“ ЕООД.

 

3.Актуализация на бюджета. Отпускане на временна финансова помощ на „Оборище“ ЕООД.

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 18. 05. 2017 г. от 14 .00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Присъждане наградите " Учител на годината", " За принос към бъдещето на Панагюрище" и „ Творец на годината“  за 2017 година

 

2.            Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план/ПП/ по искане на "БТК" ЕАД.

3.            Разпореждане с общинско имущество.

 

3.1. Отдаване под наем на части от сградата на НЧ " Искра- 1872" с. Попинци чрез публичен търг с тайно наддаване

 

3.2. Учредяване на   право на строеж  за изграждане на 2 бр. гаражи, находящи  се на пл. "Цар Освободител", УПИ XI-2430, кв. 132  по плана  на  гр. Панагюрище.

 

 

3.3. Учредяване право на строеж в общински недвижим имот с идентификатор № 55302.501.3281 с площ 16 кв.м.  по искане на Катерина Николова Тъпанарова

 

3.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.1862 с площ 322 кв.м., находящ се на ул. " Есперанто" № 14 в гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване

 

3.5.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Лулчо Цвятков Марински.

 

3.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Делчо Николов Найдеков.

 

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация- П”  ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада на управителяна „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за дейността на дружеството през 2016 година.

2. Приемане одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Водоснабдяване и канализация  - П“ ЕООД и доклада на регистрирания одитор за 2016 година.

3. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността през 2016г.

4. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация  - П“ ЕООД за 2017 година.

5. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2016г.

6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане доклада на управителя на „Оборище“ ЕООД за дейността на дружеството през 2016 година.

2. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2016 г.

3. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2016 г.

4. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 25. 04. 2017 г. от 14 .00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1.            Приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище и Плана за развитие на социалните услуги за 2016 година

2.            Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за дейностите на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2016 година.

3.            Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2016 година и Праграма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2017 година

4.            Разпореждане с общинско имущество.

4.1. Отказ от изкупуване на 6-етажна масивна сграда с идентификатор № 55302.501.4355.1 и две долепени  към нея сгради с идентификатори  съответно № 55302.501.4355.81 и № 55302.501.4355.82, находящи се на ул. " Димитър Коклев", кв. 229 по плана на гр. Панагюрище.

 

4.2.Отказ от изкупуване на реално обособена част от масивна сграда със застроена площ от 1442 кв.м., находяща се в УПИ III- " за Поща"  в кв. 90 по плана на гр. Панагюрище, пл. " 20-ти Април" .

4.3. Предложение за отдаване под наем на части от сградата на Градски универсален магазин гр.Панагюрище, частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.

4.4. Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землищата на гр. Панагюрище и с. Бъта, Община Панагюрище

4.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Марин Ганчов Гарчев

4.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Лазар Николов Топалов.

4.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Никола Иванов Михов.

4.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Петър Златанов Дураков.

4.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стоян Патьов Кацаров

 

.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 

 

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 30. 03. 2017 г. от 14.00 часа,  при следния

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година.

 

2.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година. Изменение на инвестиционната програма.

 

3.Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище

 

4.Приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в Община Панагюрище.

 

5.Изменение на  Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Панагюрище.

 

6.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2016 година.

 

 

7.  Приемане на Годишен отчет за дейността на Районно управление гр. Панагюрище при ОДМВР Пазарджик за 2016 г.

 

8.Изработване на проект за подробен устойствен план/ПУП/- план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител " Пътища" АД гр. Пазарджик

 

 

9.Изработване на проект за подробен устойствен план/ПУП/- план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител  Коста Димитров Терзиев

 

10.Изработване на проект за подробен устойствен план/ПУП/- план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител "  Астроида" ООД

 

11.Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ на "Астроида" ООД

 

12.Предварително съгласие за частично изменение на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по молба на Иван Чолаков.

 

 

13.Разпореждане с общинско имущество.

 

 

13.1.  Учредяване на  отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство  на гаражи в кв. 145, кв.18б и кв. 243 по плана  на  гр. Панагюрище.

 

13.2. Продажба на общински имоти- УПИ-I-127 ' Ракиджийница', находящ се в кв. 46,  УПИ II-127, находящ се в кв. 46 и  УПИ-XI ' Фурна', находящ се в кв. 31 по плана на с. Левски.

 

13.3. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XVI, находящ се в кв. 33 по плана на с. Елшица, ведно със застроена в имота сграда 'Мелница' с площ 60 кв. м.

 

13.4. Продажба на общински недвижими имоти-  УПИ I - ' За обществена сграда' и УПИ II - ' За детска градина' по плана на с. Оборище

 

13.5. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 59375.501.160, с площ 665 кв.м., находящ се на ул. " Люляк" в с. Панагюрски Колонии на Евгения Валентинова Ненчева и Михаил Николаев Павлов

 

13.6. Продажба на общински недвижим имот с идентификатор № 55302.501.3122 с площ 369 кв.м.  находящ се ул." Петко Мачев " № 18 чрез публичен търг с тайно наддаване

 

13.7. Продажба на общински недвижим имот с идентификатор № 55302.501.2458 с площ 153 кв.м.  находящ се ул." Рад Гемеджиев " № 18 /бивша сграда на ХЕИ/ чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 

 

.

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 23.02. 2017 г. от 14.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Упълномощаване  на  Кмета на Община Панагюрище Никола Белишки да присъства  на Общото събрание на „ Спорт Инвест“ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.

2.            Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2016 г

3.            Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта на Община Панагюрище за 2016 г.

4.           Приемане  на Общински план за младежта на Община Панагюрище за 2017 г.

5.            Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни инепълнолетни за 2016 г.

6.            Приемане на  актуализация на Програмата за управление на  качеството на атмосферния въздух -2015-2019 г. и План за действие към актуализацията на Програмата за управление на  качеството на атмосферния въздух -2015-2019 г

7.            Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност за 2017 година

8.            Избор на управител на „ Пазари и паркинги“ ЕООД гр. Панагюрище.

9.            Избор на общински съветник за  председателстващ Общински съвет –Панагюрище, съгласно чл. 10 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

10.          Разпореждане с общинско имущество.

10.1. Отказ от изкупуване на втори етаж от масивна, двуетажна  жилищна сграда  с идентификатор № 55302.501.104 в гр. Панагюрище, ул. ' Н. Ружеков ' № 117, собственост  на Никола Димитров Караджов

10.2. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ X-534, кв.9 по плана на с.Баня, чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика 'Страж-М' ООД.

 

10.3. Сключване на нов договор за безвъзмездно управление по чл. 12, ал. 3 от ЗОС на помещения в сградата на поликлиниката за нуждите на ЦСМП – филиал Панагюрище

10.4. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска земя в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на сграда на ФСМП-Панагюрище

10.5. Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот, представляващ самостоятелен търговски обект - аптека/ в административната сграда на кметството/ в с. Баня, собственост на " Уникредит Булбанк" АД.

10.6. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.4834 с площ 257 кв. м., находящ се на ул. ' Поп Марко' в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване на цена 3855 лв без ДДС.

10.7. Продажба на общинска част от УПИ-XIX, кв. 49 по плана на с. Баня на Здравка Димитрова Здравкова

10.8. Отдаване под наем на кафе-сладкарница, находяща се в сградата на Народно читалище ' Н. Й. Вапцаров-1927' с. Бъта, чрез публичен търг с явно наддаване

10.9. Отдаване под наем на общински терен с площ от 20 кв. м. в с. Бъта чрез публичен търг

10.10. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет № 15 и припадащите се общи части към него от I-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. ' Д-р Лонг' гр. Панагюрище

10.11. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на 2 бр. медицински кабинети и припадащите се общи части към него от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. ' Д-р Лонг' гр. Панагюрище

10.12. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на  медицински кабинет № 6 и припадащите се общи части към него от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. ' Д-р Лонг' гр. Панагюрище

10.13.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Ненчо Симеонов Дураков.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 31.01. 2017 г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.     Приемане на Отчет за изпълнение на “Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.“ и  „ Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.“

2.     Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2017 г. на детските заведения,  Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище  и читалищата на територията на община Панагюрище.

3.     Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2017 г. по Договор за           предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

4.    Приемане на Бюджета на Община Панагюрище  за 2017 г., Доклад към проекта за бюджет за 2017 г.,индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017- 2019 година

5.    Приемане  Отчет за работата на Общински съвет –Панагюрище за второ полугодие на 2016 г. и План за работата на Общински съвет –Панагюрище  за първо  полугодие на 2017 г.

6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1.Издаване на запис на Заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ 'Земеделие' -Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 ' Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите  местно развитие', на мярка 19 'Водено от общностите  местно развитие' от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

6.2. Безвъзмездно предоставяне на имот -държавна собственост под управлението на Министерство на земеделието и храните в собственост на Община Панагюрище, а именно: Поземлен имот с инедтификатор 55302.78.520 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Панагюрище, с площ 7092 кв. м., вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Гробищен парк, м. Груйново блато по КК и КР на гр. Панагюрище.

6.3 Дарение на обект : „Строителство на новоизградена пътна инфраструктура в с. Панагюрски Колонии“

6.4.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Кирил Нейков Чардаков.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 21.12. 2016 г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.            Предоставяне средства от бюджета на Община Панагюрище за пострадалите от Община Хитрино

 

2.            Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие- Панагюрище

 

3.            Избиране на Димитър Николов Татаров - регистриран одитор, да извърши независим финансов одит на " В и К-П" ЕООД- Панагюрище.

 

 

4.            Изменение на т. 1 и т. 2 от Решение №223/29.09.2016 г. на Общински съвет-Панагюрище

 

5.            Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план/ПП/ на Николай Василев Ралчев.

 

 

6. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

6.1. Продажба на поземлен имот, находящ се на ул. ' Н. Ружеков ' № 117 в гр. Панагюрище на Никола Димитров Караджов

 

6.2. Отдаване под наем на кабинет, находящ се на III –тия етаж в сградата на поликлиниката  на Д-р Делчо Добрев Радулов за обособяване на амбулатория за първична дентална медицина.

 

 

6.3 Отдаване под наем на кафе -аперитив в сградата на Народно читалище  ' В. Левски' с. Елшица чрез публичен търг с явно наддаване.

 

6.4. Предоставяне на имоти – полски пътища, собственост на Община Панагюрище, попадащи в масиви за ползване по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016 – 2017г.

 

6.5. Делба на имот- частна общинска собственост, попадащ в План на новообразуваните имати по & 4 от ЗСПЗЗ в м. Фетенци 1 по КК и КР на гр. Панагюрище.

 

 

6.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Петко Илиев Цончев

 

6.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Вельо Андреев Панчовски

 

 

6.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Атанас Драготов Ралчев.

 

6.9.   Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Рад Цвятков Вельов.

 

6.10.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Захария Николов Дураков.

 

6.11. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Иван Делчов Пелтеков.

 

6.12. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Никола Лулчев Беломачев

 

6.13. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Ангел Иванов Годжевъргов

 

6.14. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Димитър Стоянов Кавърков

 

6.15. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Ангел Иванов Годжевъргов

 

6.16. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Иван Ненчов Дураков

 

6.17.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Киро Йорданов Брандийски

 

6.18. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Георги Иванов Марински

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


 

 

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 24.11. 2016 г. от 16.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище - Никола Белишки да присъства на Общото събрание на ' Спорт Инвест-Панагюрище' ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.
 2. Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. Допълнение на поименния списък за капиталови разходи
 3. Изменение на Решение № 137/19.05.2016 г. на Общински съвет-Панагюрище за кандидатстване с проектно предложение ' Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи и улично осветление' по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 ' Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие' , Приоритетна ос 1: ' Устойчиво и интегрирано градско развитие' по Оперативна програма ' Региони в растеж' 2014-2020 г.
 4. Приемане на Система за мониторинг, контрол и оценка на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 г.
 5. Провеждане на публичен подбор за избор на управител на ' Оборище ' ЕООД- Панагюрище
 6. Провеждане на публичен подбор за избор на управител на ' Пазари и паркинги  ' ЕООД- Панагюрище
 7. Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план/ПП/ по искане на Коста Димитров Терзиев, управител на 'Астроида' ООД, гр. Панагюрище.
 8. Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Георги Иванов Ковачев.
 9. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територята на Община Панагюрище

10. Разпореждане с общинско имущество.

10.1.Дарение в полза на Община Панагюрище на поземлен имот с идентификатор № 55302.501.4693 в КККР на гр. Панагюрище, с площ от 4000 кв. м., находящ се на ул. 'Кр. Гешанов ' от 'Асарел -Медет ' АД.

10.2. Даване съгласие на ДКЦ I –Панагюрище ЕООД за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория.

10.3. Продажба на общински имоти- УПИ-I' За обществена сграда'  и УПИ II' За детска градина', находящи се в кв. 27 по плана на с. Оборище.

10.4. Продажба на общински имоти- УПИ-I-127 ' Ракиджийница', находящ се в кв. 46,  УПИ II-127, находящ се в кв. 46 и  УПИ-XI ' Фурна', находящ се в кв. 31 по плана на с. Левски.

10.5. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XVI-общ., находящ се в кв. 33 по плана на с. Елшица, ведно със застроена в имота сграда 'Мелница' с площ 60 кв. м.

10.6. Продажба на УПИ VIII- общ., с площ 529 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с. Поибрене на Недялка Веселинова Чанева и Цветан Веселинов Спасов.

10.7.  Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ I-1037, кв. 73 по плана на с. Попинци със собственика Галина Иванова Вихрогонова.

10.8.  Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Нешка Иванова Николова, с. Пан. Колонии

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 27. 10. 2016 г. от 16.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище -Никола Белишки да присъства на Общото събрание на МБАЛ-Уни хоспитал' ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.
 2. Преобразуване на Обединен детски комплекс -Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие. Определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище.
 3. Отпускане на персонална пенсия
 4. Приемане годишен план за паша за мери, пасища и ливади - собственост на Община Панагюрище за стопанската 2016-2017 година
 5. Даване съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии през 2016 година.
 6. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територята на Община Панагюрище

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

6.1. Промяна на договор за наем с ЕТ ' Данна-Йорданка Найденова' и обособяване на търговска площ .

6.2 Учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в кв. 145, 186 Б и 243 по плана на гр. Панагюрище.

6.3 Отдаване под наем на обособена част от ' Старата пожарна' гр. Панагюрище, ул. ' Георги Бозаджиев' № 4 чрез публичен търг с явно наддаване.

6.10. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Стамат Петров Вулев.

6.11. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Васил Ненчов Караатанасов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 29. 09. 2016 г. от 15.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище - Никола Белишки да присъства на Общо събрание на акционерите на ' Асарел Панагюрище Здраве' АД  и да гласува от името на Община Панагюрище.
 2. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение:                              “Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци, с.Левски и с.Баня“   по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
 3. Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение №148/19.05.2016г. на Общински съвет - Панагюрище.
 4. Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище
 5. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територята на Община Панагюрище

 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

 

6.1.   Прекратяване на  съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VI-589, кв.16 по плана на село Баня, чрез продажба на общинската част от имота с площ 5 кв.м. на съсобственика Боряна Ненова Терзиева.

6.2.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-54, кв.2 по плана на село Попинци чрез продажба на общинската част от имота с площ 4 кв.м. на съсобственика Петър Георгиев Манчоров.

6.3. Прекратяване на съсобственост в   поземлен имот с идентификатор №59375.501.258, находящ се на ул. „Константин Бекяров” в с. Панагюрски колонии, чрез продажба на общинската част от имота с площ 31 кв.м. на съсобственика Цветан Ненов Финджеков.

6.4. Даване на предварително съгласие за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на имот № 55302.98.408- Община Панагюрище, за разполагане на съществуващо съоръжение за заустване в същия имот на условно чисти води, ползвани за охлаждане на дестилационна инстацалация.

6.5. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 59375.501.507, находящ се на ул. 'Борова гора' с. Панагюрски Колонии, чрез продажба на общинската част на съсобственика Стоян Митков Мачеев..

6.6. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Даниела Любенова Райшер за изграждане на пристройка  с. Пан. Колонии.

6.7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 059375.501.736, находящ се на ул. 'Петър Дееничин' с. Пан. Колонии на Кирил Янков Караспасов.

6.8. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ X-62, кв. 9 по плана на с. Поибрене чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика Станислав Димов Ангелов.

6.9. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Стоян Иванов Белоконски.

6.10. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Иван Тодоров Брандийски.

6.11. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Цвятко Петков Караатанасов.

6.12. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ  на наследници на Вельо Андреев Панчовски.

6.13. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ  на наследници на Рада  Николова Чамова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 

 

 


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 30. 08. 2016 г. от 16.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

Приемане  на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрищe.

 1. Приемане на нова Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Панагюрище.
 2. 3. Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище
 3. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Панагюрище, приета с решение № 465, взето с протокол № 33 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Панагюрище

5.Разпореждане с общинско имущество.

5.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравната служба с. Поибрене.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 18. 08. 2016 г. от 14.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. 1. Промяна в  състава на постоянните  комисии към Общински съвет-Панагюрище.
 2. Актуализиране  състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Панагюрище
 3. Утвърждаване на одобрена цена за нова услуга- пречистване на отпадъчни води, предоставяна от “ ВиК-П“ ЕООД-гр. Панагюрище.
 4. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Йонко Иванов Петров
 5. Учредяване на вещни права върху земеделска територия- общинска собственост.
 6. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектни предложения  по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г.за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 1. Разпореждане с общинско имущество.

7.1.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. Изменение на инвестиционната програма.

7.2. Продажба на общинска част от имот с площ от 46 кв.м. на съсобственика Николай Димитров Тодоринов.

7.3. Продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. “Петко Мачев“ № 18 чрез публичен търг с явно  наддаване.

7.4.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Георги Иванов Марински.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 28. 07. 2016 г. от 14.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 

 1. 1. Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по ДБФП BG16RFOP001-8.001-0024-C01 за изпълнение на проект „ Техническа помощ за Община Панагюрище“
 2. Изменение на Решение №137/19.05.2016 г. на Общински съвет - Панагюрище за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи и улично осветление”  по процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“,  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 3. Отстраняване на техническа грешка в Решение №105 от 27.04.2016г. на Общински съвет - Панагюрище за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
 4. Отстраняване на техническа грешка в Решение № 90 от 31.03.2016 г.на        Общински съвет - Панагюрище за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
 5. 5. Приемане допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 6. Утвърждаване на маломерна група в  ПДГ с. Елшица, филиал на  ЦДГ“Яна „ с. Попинци,  за учебната 2016/2017 година.
 7. Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на Община Панагюрище за учебната 2016/2017 година.
 8. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първо полугодие на 2016 г.
 9. Приемане  Отчет за работата на Общински съвет –Панагюрище за първо полугодие на 2016 г. и План за работата на Общински съвет –Панагюрище  за второ полугодие на 2016 г.

10.  Избор на представител от Общински съвет –Панагюрище, който да представлява Община Панагюрище в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия/ОСНРБ/.

 

11.  Разпореждане с общинско имущество.

11.1.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. Изменение на поименния списък за капиталови разходи.

 

11.2. Корекция на Инвестиционната програма за 2016 г. чрез преразпределение на средствата без промяна на общата рамка на бюджета на Общината за 2016 г.

11.3. Продажба на  общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, с площ 153 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бивша сграда на ХЕИ/ със застроена площ 123 кв.м, находящ се на ул. „Рад Гемеджиев” в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 55 000 лева без ДДС, определена от независим лицензиран оценител на недвижими имоти”

 

11.4 Учредяване  право на строеж върху общинска земя на Коста Христов Желев за изграждане на едноетажна пристройка с площ от 20 кв.м, към сграда в която той е съсобственик, представляваща къща, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3810 в гр. Панагюрище, на цена от 1000 лева, определена от оценител на имоти. ДДС не се начислява”.

 

11.5. Учредяване  право на строеж върху общинска земя на Кръстьо Петров Господов за изграждане на пристройка с площ от 100 кв.м, към сгради на които той е съсобственик, представляващи вилни сгради, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.731 в с.Панагюрски колонии, на цена от 5000 лева, определена от оценител на имоти. ДДС не се начислява”.

 

11.6. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.

 

11.7. Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд.

 

11.8.Изкупуване първи етаж от двуетажна, масивна сграда, с площ от 82 кв. м., застроена върху парцел –общинска собственост-УПИ II-1041 кв. 1, по плана на гр. Панагюрище, ул. „Нистор Ружеков“ № 117, на цена от 25 000 лв.

11.9.Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Иван   Бориславов Стефанов за изграждане на едноетажна пристройка с площ от 24 кв. м. към съществуваща сграда с идентификатор № 59357.501.516.1

11.10..Възлагане  управлението на рибните ресурси на язовир „Братаница”, имот №55302.462.335 с площ 50.224 дка., публична общинска собственост, местност „Братаница”, землище Панагюрище на ЛРС „Глиган” – гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” №3, ЕИК112528846, за срок от 5/ пет/ години,  за осъществяване на общественополезна дейност.

 

11.11.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19  от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Рада Николова Чамова.

11.12.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Дойчо Велков Наплатанов.

11.13. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Върбан Стоянов Кацарев

11.14.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Иван Георгиев Дончев.

11.15.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Христо Илиев Спасов.

 

11.16.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Никола Стоянов Караджов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


 

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на 28.06.2016 г. от 14.00 часа,  при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Определяне на концесионер за предоставяне на концесия с предмет: 'Управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро, находящо се в парка на гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов' и по осигуряване на места за  паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, находящ се в гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов'.
 2. 2. Присъединяване на община Панагюрище към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пазарджик.
 3. 3. Даване съгласие за учередяване на безвъзмездно право за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект  „Водопровод от пречиствателна станция за питейни води до резервоар „ниска зона“.
 4. 4. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план/ПП/ на „Дерби и Ко“ ООД гр. Панагюрище, представлявано от Захарий Цвятков Ценов.
 5. 5. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план/ПП/ на „Оптикс“ АД гр. София, представлявано от изпълнителния директор Иван Петров Чолаков
 6. Упълномощаване на Кмета на община Панагюрище за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авнсово плащане по проект BG05М9ОР001-2.002-0250 „ Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“
 7. Определяне на дневен оклад за храна на лагерниците в Ученически лагер, с.Панагюрски колонии.
 8. Предложение за закриване на  ПДГ 'Калина Малина“ в с.Панагюрски колонии, филиал ОДЗ ' Райна Княгиня“ – гр.Панагюрище.
 9. Предложение за закриване на филиал на ЦДГ 'Пролет' в  гр.Панагюрище.

10.   Разпореждане с общинско имущество.

10.1.        Дарение на общински недвижим  имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 55302,501,4527 в полза на Министерство на здравеопазването.

10.2.        Учередяване  на вещни права върху земеделска територия - общинска собственост.

10.3.        Учередяване на вещни права върху общински имот с идентификатор 55302.86.786 във връзка с изместването на съществуваща въздушна линия 20kV. 

10.4.        Прекратяване на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 55302.528.38 по КККР на гр.Панагюрище, представляващ 'Друг вид земеделска земя' в местността 'Търнов дол/Дойчов рът', чрез продажба на общинската част от имот на съсобственика Георги Ст.Вълнев.

10.5.        Отдаване под наем на общински терен в с. Панагюрски Колонии чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.6.        Отдаване под наем на общински терен в гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.7.         Отдаване под на общински терен в с. Бъта чрез публичен търг с явно наддаване.

10.8.        Продажба на поземлен имот с идентификатор №55302.501.875, с площ 151кв. м. , находящ се на ул. „ Филип Щърбанов“ гр. Панагюрище на Йордан Тодоров Бояджиев.

10.9.        Продажба на общински недвижими имоти, представяващи УПИ XIV и УПИ XV, с площ съответно 338кв.м. и 225 кв. м., находящи се в кв. 45 по плана на с. Попинци чрез публичен търг с тайно наддаване.

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „Диагностично-консултативен център I”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада на управителя на   „Диагностично-консултативен център I”  ЕООД    за дейността на дружеството през 2015 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център I”  ЕООД  за 2015 година.

3. Разпределение на финасовия резултат за 2015г.

4. Определяне на окончателния размер на  възнаграждението на управителя на„Диагностично-консултативен център I”  ЕООД за 2015г.

5. Определяне бизнес задача на управителя на „Диагностично-консултативен център I”  ЕООД    за 2016 година.

6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

ПОКАНА ЗА

 

провеждане на Общо събрание на „Пазари и паркинги”  ЕООД

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклад на управителя на   „Пазари и паркинги”  ЕООД    за дейността на дружеството през 2015 година.

2. Приемане на  годишния финансов отчет за дейността на „Пазари и паркинги”  ЕООД  за 2015 година.

3. Разпределение на финансовия резултат за 2015г.

4. Определяне на окончателния размер на  възнаграждението на управителя на„Пазари и паркинги”  ЕООД за 2015г.

5. Промяна на определената с решение №461/12.12.2013 г. на Общински съвет-Панагюрище бизнес задача на управителя на „Пазари и паркинги”  ЕООД    за 2016 година.

6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

ХРИСТО КАЛОЯНОВ

 


ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  19.05.2016г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Присъждане наградите „Учител на годината”, ”Творец на Панагюрище”, „Принос на учителя към бъдещето на България”,  ” Принос в областта на културата към бъдещето на България“ и „Златен ритон“.

2. Кандидатстване с проектно предложение' Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции' по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 'Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие', Приоритетна ос 1: 'Устойчиво и интегрирано градско развитие' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020г.

3. Кандидатстване с проектно предложение' Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи и улично осветление' по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 'Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие', Приоритетна ос 1: 'Устойчиво и интегрирано градско развитие' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020г.

4. Разпореждане с общинско имущество.

4.1. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов' №9 за нуждите на ХК'ПТГ' .

4.2. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов' №9 за нуждите на СК'Бойни спортове' .

4.3. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов' №9 за нуждите на КЛА'Борис Мулешков'.

4.4. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов' №9 за нуждите на ХК'Панагюрище' .

4.5. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.'Кръстьо Гешанов' №9 за нуждите на КЛА'Оборище'.

4.6. Отдаване под наем на бар-бюфет, находящ се в централната чакалня на Градска минерална баня - гр.Панагюрище , чрез публичен търг с явно наддаване.

4.7. Отдаване под наем на търговски площи в търговската част на Градски универсален магазин - гр.Панагюрище , чрез публичен търг с явно наддаване.

4.8. Отдаване под наем на общински имот, публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване в м.Ушите, землище гр.Панагюрище.

4.9.Даване разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: „Стопански двор за ферма за отглеждане на месодайни животни“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55302.47.331 – земеделска земя в местността “Мулейска могила” - землище на гр. Панагюище, Община Панагюрище,

4.10. Отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост в землището на с.Елшица, община Панагюрище.

4.11. Продажба на земеделска земя от Общинския поземлен фонд чрез публичен търг с явно наддаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П”  ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада на управителяна 'Водоснабдяване и канализация - П' ЕООД за дейността на дружеството през 2015 година.

2.Приемане одитирания годишен финансов отчет за дейността на 'Водоснабдяване и канализация  - П' ЕООД и доклада на регистрирания одитор за 2015 година.

3. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността през 2015г.

4. Избор на независим одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на 'Водоснабдяване и канализация  - П' ЕООД за 2016 година.

5. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2015г.

6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

ПОКАНА ЗА

провеждане на Общо събрание на „Оборище“ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклад на управителя на “Оборище“ ЕООД за дейността  на дружеството през 2015 година.

2. Приемане на  годишния финансов отчет за дейността на „Оборище“ ЕООД за 2015 година.

3. Разпределение на  финансовия резултат за 2015 година.

4. Определяне окончателен размер на възнаграждението на управителя на „Оборище” ЕООД за 2015 година.

5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 


 

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  27.04.2016г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. . Приемане на  Отчет   за касовото изпълнение на  бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на  Община Панагюрище към 31.12.2015 година.
 2. . Приемане за сведение отчет за дейността на РС“Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр.Панагюрище за 2015 година.
 3. . Приемане на Общински план за защита при бедствия и аварии  за 2016 година.
 4. . Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище за 2015 година и Програма за развитие на туризма за 2016 година.
 5. . Приемане Отчет за дейността на читалищата от община Панагюрище за 2015 година.
 6. . Изменение на Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти.
 7. . Изменение на Наредбата за администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище.
 8. . Утвърждаване  цена на концесионното възнаграждение за предоставената ПСОВ.
 9. . Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година.

10. Разпореждане с общинско имущество.

10.1.Отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Калината ” - имот с идентификатор 55302.111.405 по КККР на гр. Панагюрище  - публична общинска собственост, местност „Калината”, землище Панагюрище.

10.2. Отдаване под наем  за срок от 10 години на язовир „Груево блато ” - имот с идентификатор 55302.31.396 по КККР на гр. Панагюрище , местност „Груево блато”, землище Панагюрище.

10.4. Продажба на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

10.5. Отдаване под наем на общински терен чрез публичен търг с явно наддаване в с.Бъта.

10.6. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба с.Баня.

10.7. Отдаване под наем  чрез публичен търг с явно наддаване на кафе-сладкарница, находяща се в сградата на Театър Дом паметник в гр.Панагюрище.

10.8. Отдаване под наем на допълнителна площ за склад към Договор за наем №319/2012 г. между Община Панагюрище и 'Томи' ЕООД.

10.9. Отдаване под наем на общински терен за разполагане на преместваемо съоръжение, находящ се на ул.'Хаджи Димитър' в гр.Панагюрище,   чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.10. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Оборище на д-р Христо Найденов.

10.11.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Оборище, на д-р Николай Еничеров.

10.12. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицине в Здравна служба с.Оборище, на д-р Иван Ганчев.

10.13. Отдаване под наем на едноетажна масивна сграда в с.Поибрене, чрез публичен търг с явно наддаване.

 

10.14. Учредяване право на строеж на Теодора Добрева- Джингарова за изграждане на едноетажна жилищна сграда, находяща се в поземлен имот 55302.501.5215 в гр.Панагюрище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 

 


 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  14.04.2016г. от 15.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. 1. Приемане за сведение отчет за дейността на Районно управление полиция – гр.Панагюрище за 2015 година.
 2. 2. Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД.
 3. 3. Приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2011-2015 година и Плана за развитие на социалните услуги за 2015 година.
 4. 4. Разпореждане с общинско имущество.

4.1. Даване съгласие част от УПИ III - 'за училище', застроената в него училищна сграда и част от сградата използвана за детска градина, находящ се в кв.25 по плана на с.Левски, да бъдат отделени в самостоятелен урегулиран поземлен имот с предназначение 'за социални услуги'. 

4.2. Даване разрешение за избаротване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлен имот с №000934 в местността „Над селото“, землище с Левски, община Панагюрище с възложител Никола Василев Дудов.

4.3. Даване разрешение  за  изработване  на ПУП - план за  регулация и застрояване  с обхват част от поземлен имот с идентификатор 55302.528.76, местност 'Търнов дол', землище гр.Панагюрище.с възложител Цвята Николова Дерменджиева.

4.4. Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 в местността “Полето” – землище на гр. Панагюрище с възложител Трифон Марков Дончев.

4.5. Даване  съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: имот №144057 находящ се в местността „Селището”, землище Оборище и имот №083087, находящ се в местността „Шибака”, землище Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Цвятко Атанасов Шопов.

4.6. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –   гр. Панагюрище имот№134063 находящ се в местността „Стайкова присоя”  по КВС на с. Оборище, Община

 

 

Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Петко Делчов Михов.

4.7. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –   гр. Панагюрище имот №131060,  находящ се в местността „Лука/ Варника”  по КВС на  с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Върбан Стайов Лютов.

4.8. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище следните имоти: №080025,  №080026 и  №080012., находящи се в местността „Мах. Сребриново”, землище Поибрене, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Георги Петров Блъсков.

4.9. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: №097056,   №083087,  №083086, №097011,  №097044,  находящи се в местността „Раеви ниви”, землище Оборище;  имот №084031, находящ се в местността „Хвойнова усойна”, землище Оборище,  и  имот №64011., находящ се в местността „Богородица”, землище Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Панчо Нейков Бараков.

4.10. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище имот№098048,  находящ се в местността „Долева Долчина”  по КВС на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Димитър Велков Муховски.

4.11. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище имот№112021,  находящ се в местността „Върбата”  по КВС на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Васил Ненчов Караатанасов.

5. Приемане на Вътрешни правила за работата на постоянно действащата Комисия, съгласно ЗПУКИ към Общински съвет – град Панагюрище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет- Панагюрище  на  31.03.2016г. от 13.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2016 година по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище.

2. Увеличаване на капитала на „Оборище“ЕООД.

3. Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в МБАЛ“ С.Николов“ ООД, гр.Панагюрище.

4. Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски територии през 2017 година.

5. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2015 година и приемане  на Програма за закрила на детето за 2016 година.

6. Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД

7. Приемане на отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015 година.

8. Упълномощаване постоянната комисия по Местно самоуправление и законност да изпълнява и функциите на постоянна комисия, съгласно чл. 25, ал.1, т. 3 от ЗПУКИ.

 

9. Разпореждане с общинско имущество.

1.Промяна на наемателя, като страна по Договор  за наем №51/28.02.2013г. и Договор за наем №629/17.12.2014г.

2.Промяна на Решение №37/28.01.2016г. на ОбС.

3.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ ХIII-1776, находящ се в кв.100 по плана на гр.Панагюрище.

4.Учредяване право на строеж върху общинска земя на „Джесика инвест“ ООД за изграждане на пристройка към съществуваща сграда, тяхна собственост, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4357 в гр.Панагюрище.

5.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имоти в кв.225 по плана на гр.Панагюрище.

6.Одобряване подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността „Мрамор“, землище на гр.Панагюрище.

7.Одобряване подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на канализация за битови и фекални отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността „Мрамор“, землище на гр.Панагюрище.

8.Даване предварително съгласие на Мария Валентинова Иванова за определяне на трасе на ел.кабел за захранване на имот с идентификатор 55302.38.391 в местността „Гледя“, землище Панагюрище, преминаващо през общински имоти.

9.Одобряване подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) на трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище.

10.  Даване разрешение  за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за обект „Базова станция №3455“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55302.82.345 – горска територия в местността „Ушите“, землище на гр.Панагюрище, във връзка с  провеждане на процедура за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии, без промяна на предназначението на територията.


11.  Възлагане управлението на рибните ресурси в язовир 'Поленака' - имот №000241 - публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Бъта, на Сдружение за развитие на малки европейски селища 'Идея' с.Бъта, за осъществяване на общественополезна дейност.

12.  Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 133010 с площ 4,934 дка, НТП“Нива“, находящ се в местността „Младици”по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Андрей Стоянов Карбанов.

13.  Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имоти: № 094003; №054063; №054006; №052021; №139046; и №139045,  находящи се в землището на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Цветан Стоянов Беломачев.

14.  Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имоти: № 147044; №036006; №115034,  находящи се в землището на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Атанас Александров Калайджиев.

15.  Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имоти: № 131058 и №068047,  находящи се в землището на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Стоян Нейков  Беломачев.

16.  Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 103063 с площ 2,576 дка, находящ се в местността „Цвятков Чучур”по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Иван Лулчов Грамчев.

17.  Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 011117 с площ 1,021 дка, находящ се в местността „Лозята”по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Добри Илиев Говедаров.

18.  Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имоти: № 043038; №035017; №100074; №0144054,  находящи се в землището на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Петър Маринов Дураков.

19.  Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имоти: № 021041; №026047; №026026; №056046,  находящи се в землището на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Димитър Георгиев Домусчиев.

20.  Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 050020, находящ се в местността „Друма”по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Георги Петков Караатанасов.

21.  Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имоти: № 118027; №118028; №103041; №103043,  находящи се в землището на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Вельо Андреев Панчовски.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет – Панагюрище  на 25.02.2016г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Предоставяне на концесия за управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро - публична общинска собственост, находящо се в парка на гр.Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг - публична общинска собственост, находящ се в гр.Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов.

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище за 2015 година.

3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Панагюрище за 2016 година.

4. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Панагюрище.

5. Приемане на отчет за изпълнение  на решенията на Общински съвет – Панагюрище за второ полугодие на 2015 година.

6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1. Предоставяне  за безвъзмездно ползване за срок от 5 години общински недвижим имот, представляващ физкултурен салон, находящ се в двора на ОУ“Васил Левски“ в с.Бъта –на Сдружение „Спортен клуб Топалов“ за организиране и осъществяване на тренировъчна дейност по самбо и джудо.

6.2. Отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Поибрене, община Панагюрище.

6.3.Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 032073 с площ 3,298 дка, НТП“Нива“, находящ се в местността „Воднаците/Еменьовец”, по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Нено Христов Струнджев.

6.4. Даване съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие– Панагюрище  следните имоти: № 028051 и имот № 028053 находящи се в землище Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Марин Георгиев Домусчиев.

6.5. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 134061, находящ се в местността „Стайкова присоя”, по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Гина Велкова Муховска.

6.6. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 085053, находящ се в местността „Милчовец”, по КВС на  с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Велко Маринов Дупелов.

6.7. Даване съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие– Панагюрище  следните имоти: № 048063; № 028054; № 100038; № 120048, находящи се в землището на с.Оборище, община Панагюрище  за възстановяването им стари реални граници на Иван Нейков Кацаров.

6.8. Даване съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие– Панагюрище  следните имоти: №027012 и № №096030, находящи  се в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Стефан Ненов Годжевъргов.

6.9. Даване съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие– Панагюрище  следните имоти: №36019; 036003; 126085; 126089; 126086; 126087, находящи се в  землището на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Лулчо Нейков Беломачев.

6.10. Даване съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие– Панагюрище  следните имоти: №139043; 120050; 101052, находящи се в землището на с.Оборище, община Панагюрище,  за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Иван Николов Пенчев.

6.11. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище

имот №114060,  находящ в землището на  с. Оборище  Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Пенчо Делчов Пелтеков.

6.12. Даване  съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие – Панагюрище  следните имоти: №096037; №096040; 096038, находящи се в землището н с.Оборище, община Панагюрище за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Дона Лулчева Годжевъргова.

6.13. Даване  съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие – Панагюрище  следните имоти: №115029; №115031, находящи се в землището на  с.Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Тодора Нейкова Пелтекова.

6.14. Даване съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие – Панагюрище  следните имоти: №000895; №054061, находящи се в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Никола Стайов Лазаров.

6.15. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот №121034, находящ се в землището на с. Оборище  Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Никола Лулчов Кацаров.

6.16. Даване  съгласие да се предоставят  на Общинска служба по земеделие – Панагюрище  следните имоти: №124033; №100072,  находящи се в землището на с. Оборище  Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Нена Георгиева Дуракова.

6.17. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот №132034,  находящ се в землището на с. Попинци, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Тодор Бойчев Терзийски.

6.18. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот №012044  с площ  0.973 дка,  находящ се в землището  на с. Бъта, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Нено Димитров Атмаджов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет – Панагюрище  на 28.01.2016г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Панагюрище за 2015 година; Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Панагюрище за 2016 година и  Стратегия за управление на общинската собственост в община Панагюрище за 2016-2019 година.
2. Приемане  Бюджета на Община Панагюрище за 2016 година, индикативен разчет на средствата и сметките от Европейския съюз за 2016 година и актуализирана  бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на местните приходи и разходи.

3. Удължаване срока на Договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център I“ЕООД на д-р Мирела Ралчева Делибашева.

4. Приемане отчет за изпълнението на  Общински план за младежта за 2015 година и приемане на Общински план за младежта за 2016 година.

5. Създаване на Обществен съвет за социално сътрудничество, съгласно чл.52 Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1.  Даване предварително съгласие на „АСАРЕЛ- МЕДЕТ“АД град Панагюрище за включване на общински поземлени имоти с №№ 239, 7002, 4023, 4010, 4011, 4020 – общинска публична собственост и имоти с №№ 622, 41025, 41027, 41028, 41026, 7003, 4024, 4022, 4012, 5019 и 5016, находяще се в землището на с.Оборище, община Панагюрище, в изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за доказване на терен за разширение на обект „ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ“ „ЛЮЛЯКОВИЦА“.

6.2.Даване разрешение за  изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване с обхват имоти с идентификатори 55302.64.316, 55302.64.318, 55302.427.7, 55302.427.9 и 55302.413.4 – земеделска територия в местностите „Неготта“ и „Б. път“ (Бунайски път), собственост на „Оптикс“АД, съгласно Договор за продажба  рег. № 2524/12.09.2013 год. и Договор за продажба рег.№ 2355/10.12.2015 год.

6.4. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) във фаза “окончателен проект“ за подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и  ПСПВ“.

6.3. Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот, представляващ част от масивна двуетажна сграда (административната сграда на кметството) в с.Баня – помещения, собственост на „БТК” ЕАД.

6.4. Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот, представляващ част от масивна двуетажна сграда в с.Елшица – помещения, собственост на „БТК” ЕАД

7. Приемане План за работа на Общинския съвет – град Панагюрище за първо полугодие на 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет – Панагюрище  на 08.12.2015г. от 14.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане на решение по дневния ред на Общото събрание на „Спорт Инвест – Панагюрище“ ООД за увеличаване капитала на дружеството с парични вноски.

2.Кандидатстване по проект BG05M9OP001-2.02“Независим живот“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

3. ИЗбор на  представители на Община Панагюрище за участие в Националното сдружение на общините в Република България.

4. Избор на  представители на Община Панагюрище за участие в Сдружението  на възрожденските градове  в Република България.

5. Избор на  представители на Община Панагюрище за участие в Асоциация на общините от южен централен район „Хебър“.

6. Избор на  представител на Общински съвет – Панагюрище за участие в заседанията на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик.

7. Определяне състав на Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ  при община Панагрище.

8. Разпореждане с общинско имущество.

8.1. Учредяване безвъзмездно право на ползване  за срок от 5 години на „Оборище“ЕООД върху общински недвижим имот, находящ се  в административната част на  ГУМ, ул.“Георги Бенковски“ №1, гр.Панагюрище.

8.2. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ Поземлен             имот с идентификатор №59375.501.1, находящ се в с.Панагюрски колонии, ул.“Тодор Юруков“, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Емануил Крумов Рачев.

8.3. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №55302.501.989, находящ се в гр.Панагюрище, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика СД“Транс Експрес С-ие“.

8.4. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №59375.501.501, находящ се в с.Панагюрски колонии, ул.“Бунай“, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Иван Георгиев Дончев.

8.5. Отдаване под наем на общински терен в с.Попинци, община Панагюрище, чрез публичен търг с явно наддаване.

8.6. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване  част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в сградата на ОУ “проф.Марин Дринов“, гр.Панагюрище, за продажба на закуски.

8.7. Промяна на Решение №870/16.09.2015г. на ОбС.

8.8. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище проектен имот № 55302.25.454 находящ се в местността „Байкьовец“, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Илия Радов Костурков.

8.9. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище проектен имот № 55302.25.462 находящ се в местността „Байкьовец”, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Илия Радов Костурков.

8.10. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 081010 находящ се в местността „Вълчиновец“ за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Стояна Георгиева Терзийска.

8.11. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище проектен имот № 55302.85.732, находящ се в местността „Братаница“ за възстановяването му в стари реални граници  на наследниците на Христо Стойчев Куртов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет – Панагюрище  на  25.11.2015г. от 15.00 часа,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска админидстрация.

2. Определяне брой и състав на Постояните комисии към Общинския съвет.

3. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТО КАЛОЯНОВ/

 


П О К А Н А

 

На основание Заповед № ПО-221/04.11.2015год. на Областния управител на Пазарджишка област се свиква първото заседание на Общински съвет – Панагюрище Първото заседание на Общински съвет - Панагюрище на 11.11.2015г. /сряда/ от 11.00 часа при дневен ред:

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбраните  общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.


2. Избор на председател на Общинския съвет.